ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT Kft. (továbbiakban Eladó), mint Eladó által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A megrendelés a jelen okiratba foglalt feltételek Vevő általi elfogadását is jelenti, Vevő az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Jelen ÁSZF tartalmazza a Dunakanyar Bútordiszkont (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.vacbutordiszkont.hu / www.butorvac.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Eladó) adatai:
Cégnév:                                              Dunakanyar Bútordiszkont  Kft.
Székhely címe:                                  2600 Vác, Szent László út 5.
Adószám:                                           25796498-2-13

Cégjegyzékszám:                              13 09 183830

Nyilvántartást vezető cégbíróság:    Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel:                          25796498-4759-113-13
Folyószámlavezető:                           K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám :                             10401103-50526752-80671002

Vevőszolgálat:
Telefon: 0627-306-520
E-mail: butordiszkontvac@gmail.com
Nyitva tartása: munkanapokon 9-17h közzött

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a Vevő, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és Vevő között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Adatvédelem

A DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT Kft. kiemelten fontosnak tartja személyes adatait, ezért bizalmasan kezeljük azokat, ahogyan megrendeléseit is.

Vevő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§. paragrafusa szerint önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó, mint Adatkezelő a weblap látogatása során, továbbá a termék átvételekor átadandó személyes adatait a szolgáltatás megvalósítása céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

Vevő kijelenti, hogy a megadott személyes adatai megfelelnek a valóságnak, kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul Eladó részére rendelkezésre bocsátja. Vevő személyes adatainak helyesbítését, törlését írásban kérheti.

A termékek kiszállítását bizalmi ügynek tekintjük. Eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás megvalósításának céljából használja fel, illetve ezeket kizárólag ezen célok elérése érdekében továbbítja a megvalósításában résztvevő személyek felé, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelőn. A webáruház használata során rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat nem adjuk ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a Dunakanyar Bútordiszkont Kft. alvállalkozója, szerződött partnere. (pl. futárszolgálat, marketing partner, IT) Partnereink az adatokat szintúgy bizalmasan kezelik.

A Dunakanyar Bútordiszkont Kft. minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítésével, működtetésével. Gondoskodunk arról, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Vevő nem kéri azok törlését. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályban kötelezően tárolandó rendeléshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok.

Hírlevél feliratkozás során a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, a hírlevélről való leiratkozás a hírlevél alján biztosított. Az butordiszkontvac@gmail.com e-mail címen kérhető az adatok módosítása, valamint törlése egyaránt.

 

 

Honlap

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató hyper linkeket tartalmazhat. Eladó nem vállal felelősséget az ilyen jellegű oldalak tartalmáért, használatáért, tekintettel arra, hogy ezek nem állnak az Eladó befolyása alatt.

A weboldal cookie-kat használ a Vevők azonosítása érdekében. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-kal kapcsolatos tevékenységeket, böngészője beállításaiban letilthatja ezek használatát. Ennek következtében előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai csak részben vagy egyáltalán nem használhatók.

A weblap böngészése során technikai információk (IP cím, látogatás időtartama stb.) kerülnek rögzítésre, melyek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra a személyes adatokkal, amely alapján Vevő személyesen azonosítható lenne.

A honlap használata, elérése közben felmerült hibákért Eladó nem felel. Hibabejelentés esetén Eladó mindent megtesz a hiba mielőbbi elhárítása érdekében. A szükséges javítások és karbantartások elvégzése érdekében Eladó jogosult korlátozni a honlaphoz való hozzáférést.

 

Egyéb

Felek egymás között kötelezettségeik teljesítésekénti érintkezését írásos formában (posta, e-mail) ismerik el. Az ily módon eljuttatott jognyilatkozatok, értesítések, tájékoztatások kizárólag abban az esetben érvényesek, ha a címzett visszaigazolta annak kézhezvételét, vagy a feladó hitelt érdemlően tudja bizonyítani ennek bekövetkezését.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény az irányadó.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TELJESÍTÉSE

Ha a Vevő megrendelést küld a Webáruház oldalán és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Vevő és az Eladó között jelen ÁSZF szerint. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni)

A Vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt terméket a honlapon feltüntetett áron, a megrendelt mennyiségben, a Vevő által megjelölt szállítási címen átveszi és a kiválasztott fizetési mód szerint megfizeti Eladó részére. Eladó vállalja, hogy a megrendelt és visszaigazolt terméket a megadott címen és időben átadja Vevő vagy az általa megjelölt személy részére. Eladó a vételár megfizetéséről bizonylatot állít ki, melyet a Vevő rendelkezésére bocsájt.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A Vevő az általa kiválasztott terméket a honlapon keresztül a termékre vonatkozó lényeges tulajdonságok, illetve információk a honlapon erre a célra kialakított felületén történő kiválasztásával tudja megrendelni, különösen az alábbi adatok megadásával: elérhetőség, ár, szállítási idő, fizetési mód, átvételi mód, számlaigény.

A rendeléseket kizárólag nyitvatartási időben tudjuk feldolgozni.  Kollégánk a kiszállítás megkezdése előtt egyeztet Vevővel, vagy az általa megjelölt személlyel a megadott telefonszámon.  A kiszállítást végző személy, ha a címzett nem tartózkodik a megadott címen vagy nem elérhető a megadott telefonos elérhetőségen, úgy harmadik személy segítségét is igénybe veheti, vagy eljárhat úgy, ahogy azt a kézbesítő ország szokása megengedi a küldemények kezelésénél.

A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain A fényképek minden esetben illusztrációk, a termék jellegét hivatottak szemléltetni.

Vevő tudomásul veszi, hogy az egyes kategóriákon belül az egyes termékek egymáshoz képest eltérhetnek, azzal a feltétellel, hogy Eladó minden esetben az adott termék jellemző tulajdonságaihoz és megjelenéséhez hasonló termék átadását vállalja.

Árak
Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a honlapon megjelenített árak alapján dolgozik, bármely egyéb forás semmis. A Webáruházban közzétett árak Áfá-val növelt bruttó árak magyar forintban vagy a feltüntetett devizában értendők. A terméket a megrendelés idején, a honlapon feltüntetett áron számlázzuk ki. A megjelenített árak nem tartalmazzák a Vevő pénzintézete által felszámolt további költségeket. Csomagolási költséget nem számolunk fel.

A Dunakanyar Bútordiszkont Kft. fenntartja az általa üzemeltetett webshopban megrendelhető termékek árának változtatási jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árakkal kapcsolatos módosítás nem befolyásolja a megrendelt termékek vételárát.

Amennyiben a weboldalra hibás ár kerül fel, különösen a nyilvánvalóan téves esetekre, mint pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától, rendszerhiba miatt megjelenő 0 vagy 1 Ft-os árra, Eladó nem köteles a terméket ezen a hibás áron értékesíteni Vevő számára. Ebben az esetben Eladó felajánlja Vevőnek a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Vevőnek jogában áll elállni vásárlási szándékától.

Fizetési módok

A termék vételára kézpénzzel vagy az Eladó bankszámlájára történő utalással teljesíthető. A termék megrendelése során Vevő köteles megjelölni a fizetési módot.

Az Eladó bankszámlájára történő utalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a rendelésszámot, annak érdekében, hogy Eladó be tudja azonosítani a megrendelést. A kiszállítás az összeg beérkezését követően történik.

Kedvezményezett:               Dunakanyar Bútordiszkont  Kft.

Számlavezető bank:             K&H Bank Zrt.

Számlaszám:                         10401103-50526752-80671002

Közlemény:                           Rendelésszám

A vételár megfizetéséről bizonylat kerül kiállításra, melyet minden esetben e-mailben küldünk meg Vevő részére.

 Teljesítés
A teljesítés a megrendelt és visszaigazolt termék átadásával valósul meg a Vevő által megadott szállítási címen a visszaigazolás szerinti időszakban. Vevő elfogadja, hogy a visszaigazolásban megjelölt időintervallum a teljesítés várható idejére vonatkozó információ, nem kötelező érvényű. A Vevő továbbá köteles az átvétel időpontjában a terméket megvizsgálni. Az átvizsgálás elmulasztásából, illetve a Vevő hibájából nem megfelelően rögzített adatokból eredő kifogásokra Eladó nem vállal felelősséget.

Harmadik személy részére történő átadás esetén az átvétel biztosítása a Vevő feladata. Vevő által megjelölt személyt Eladó a Vevő jogszerű képviselőjének tekinti.

Amennyiben a Vevő nem tartózkodik a megadott címen az előre egyeztetett időpontban Eladó (vagy partnere) értesítést küld Vevőnek. f Amennyiben Vevő rossz címet ad meg, vagy a címzett nem elérhető a megadott címen, a Vevő hibájából adódó újbóli szállítás díja a Vevőt terheli.

Abban az esetben, ha a Vevő által megadott információk hiányosak, hibásak, valótlanok és ez a teljesítés megvalósulását akadályozza, Eladó nem tehető felelőssé a lehetetlenné vált kiszállítás miatt.

Abban az esetben, ha a címzett a küldeményt visszautasítja, akkor azt átvettnek tekintjük, amennyiben a kifogás nem a termék, szolgáltatás minőségével kapcsolatos. A termék átvételével a kárveszély átszáll a Vevőre.

Szállítás
Termékeink házhozszállítását csak előzetes megbeszélés alapján  vállaljuk.

Kollégánk a kiszállítási megkezdése előtt a megadott telefonszámon egyeztet a megrendelővel. Amennyiben Ön rossz címet ad meg, vagy az előre egyeztetett időszakban nem tartózkodik a megadott címen, így második (illetőleg harmadik) szállításra van szükség, az újboli kiszállítás(ok) díja a Vevőt terhelik.

Rendeléseket kizárólag hétfőtől-péntekig tudunk feldolgozni, 9-17h között.

Visszaküldés
Ha a szállítás során a termék megsérült, átvétel előtt küldje vissza és saját költségünkre cseréljük. Egyéb kártérítést nem ismerünk el.

Elállási jog
Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült okból a termék átvételét a szállítási időszak napján nem veszi át, a szerződés, illetve az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit megszegi, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni, a Vevő pedig köteles Eladó felhívására a Vevő hibájából fakadóan meghiúsult teljesítésből származó valamennyi ésszerű és igazolt költségét, kárát Eladó részére megfizetni. Vevő érdekkörében felmerülő okból meghiúsult teljesítés esetén Eladó jogosult az ismételt kiszállítás költségét Vevőre terhelni.

Vevő jogosult a termék átvételét megtagadni, a szerződéstől elállni és valamennyi a teljesítéssel felmerült költségét Eladótól igényelni, amennyiben eladói szerződésszegést tapasztal (késedelem, sérült termék, hibás teljesítés). A webáruház üzemeltetőjének 30 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a Vevő számára a teljes vételárat, amennyiben élni kíván elállási jogával. Eladó szerződésszegésén kívűl

Az elállási joggal élő Vevő nem kötelezheti az Eladót a visszaszállítási díj megfizetésére, ez minden esetben a Vevőt terheli. Vevőt a visszaszállítási díj megfizetésén kívűl semmilyen más költség nem terheli.

Szavatosság
A termék átvételének megtagadása során az átvételi okmányon – melyet mindkét fél aláírásával el kell látni – fel kell tüntetni a teljesítés meghiúsulásának okát.

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a megrendelt és kiszállított termék megfelel a jogszabályi előírásoknak, minőségi követelményeknek, valamint az Eladó által előzetesen a weblapon közzétett tulajdonságoknak. A szavatossági feltételek tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Tartalmi és szerzői jogok

A honlapon található mindennemű tartalom (szöveg, kép, hang, videó stb.) a Dunakanyar Bútordiszkont Kft. szellemi alkotása, kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldalon található bármely alkotóelem csak és kizárólag a Társaság írásos beleegyezésével használható fel.

A honlapon található külső hivatkozásokért a Dunakanyar Bútordiszkont Kft. felelősséget nem vállal.

 Jogvita

A Dunakanyar Bútordiszkont  Kft. törekszik arra, hogy a vitás kérdéseket békés úton rendezze peren kívűl. Megegyezés hiányában az Eladó mindenkori székhelye szerinti bíróság az illetékes.

 A Vevő a jelen feltételek rosszhiszemű igénybevétele, gondatlan vagy szándékos szabálysértése, bűncselekménye során keletkezett közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén Eladó kizárja a kártérítési vagy kártalanítási felelősségét.

 Ezen ÁSZF 2017. 05. 01-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

További információt ügyfélszolgálatunkon kérhet.

 DUNAKANYAR BÚTORDISZKONT

Something special, something shine

Vác. 2017. május 01.

Dunakanyar Bútordiszkont Kft.

Megosztási lehetőségek